mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Letonice > Školy > Mateřská škola > Vzdělávací program Mateřské školy

Vzdělávací program Mateřské školy

ŠVP PV Cestička do světa

Charakteristika vzdělávacího programu

CESTIČKA DO SVĚTA:

Motto: Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby.
Zbývá nám naučit se žít  na zemi jako lidé.

Cílem mateřské školy je rozvíjet samostatného a zdravě sebevědomého jedince
cestou přirozené výchovy. Chceme, aby děti žily v prostředí, v němž se cítí bezpečně
a jistě a mateřská škola je vedla k vzájemnému respektu,toleranci, empatii a vstřícnému jednání žít. Zaměřujeme se na zdravý životní styl pro budoucnost nové generace,
podporování a chápání okolního světa, motivace k aktivnímu poznávání, porozumění věcem a jevům kolem sebe.

Při tvorbě ŠVP PV vycházíme z RVP PV a sledujeme naplnění těchto rámcových cílů:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí

Filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku a kde jsou vývojová specifika dětí v plné míře respektována. Náš program ve své podstatě vytváří kurikulum pro zachycení celistvého rozvoje osobnosti dítěte v souladu s rámcovým  programem. Tato oblast reflektuje vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání, poznání i učení. Naším cílem je, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy bylo optimálně rozvinuté .

Náš ŠVP má název Cestička do světa a  je členěn do 5 integrovaných bloků – podtémat, které společně tvoří jeden celek. Dítě poznává, že svět je zajímavý a pestrý a zaslouží si jeho pozornost. Posláním je, aby dítě získalo pocit sounáležitosti s tímto světem a vědomí, že je osobnost, kterou okolí přijímá s pochopením a láskou a získává tak sebedůvěru. Bloky jsou rozvinuty v tématech a ty se promítají a specifikují při krátkodobém, zpravidla týdenním plánování.

Rámcové cíle naplňujeme těmito prostředky:

-          preferujeme, učení na základě vlastního prožitku a zkušeností, využití dětské zvídavosti
a potřeby objevovat / pokusy, experimenty…/

-          vytváříme rovnováhu mezi řízenými a spontánními činnostmi

-          využíváme náhodně vzniklých situací

-          vnímáme dítě jako jedinečnou bytost, která má právo rozvíjet se v rozsahu  svých
možností a potřeb / individuální přístup/

-          rozvíjíme komunikaci mezi dětmi, učíme se naslouchat druhému, ale ukázat i odvahu,
co už umí,zvládne, dokáže

-          podporujeme zájem rodičů o dění v mateřské škole

ŠVP je dokument se kterým pracují pedagogičtí pracovníci při každodenních činnostech. Podporuje udržení místních zvyků a tradic, kterých je naše škola součástí. Při všech činnostech má své místo v působení na děti environmentální výchova, zpracovaná v projektu ,,Příroda v našem okolí“- viz příloha TVP.

Program je určen nejen pedagogickým pracovníkům, ale všem zaměstnancům MŠ, rodičům, ZŠ, zřizovateli.

Chceme mít na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah tvoří pět tématických celků:


1.    Společně vše dokážeme

-       Moji kamarádi

-       Kukátkem do školy

2.    Hrajeme si s počasím

-       Jaro ťuká na vrátka

-       Barvy léta

-       Podzimní čarování

-       Přijede k nám paní zima

3.    Já, moje rodina a ostatní

-      Já a ti druzí

-      Cestování světem

4.    Čistota půl zdraví

-      To jsem já, jak vypadám

-      Chráníme si zdraví

5.    Každý den je jiný

-      Radujeme se, tančíme a zpíváme / prolíná se tématickými celky v průběhu roku/

-     Už vím proč

Jedná se o integrované bloky, ve kterých se propojuje vzdělávací nabídka, dílčí cíle a předpokládané výsledky ze všech vzdělávacích oblastí RVP PV.

  1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická
  2. Dítě a jeho psychika –oblast psychologická
  3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
  4. Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
  5. Dítě a svět –oblast environmentální

Tyto integrované bloky spojuje určité téma a v našem ŠVP je nazýváme tématické celky.

Tématické celky jsou podrobně rozpracovány do tématických částí v TVP. Jak a v jakém časovém rozpětí,  je v kompetenci učitelek jednotlivých tříd, které se opírají o evaluaci dílčích cílů tématické části, potřeb dětí, ale také z nepředvídaných a nahodilých situací. Některé činnosti neplánujeme jako řízenou činnost / kulturní, hygienické návyky,…/, poněvadž se jim věnujeme denně. Podle situace tématické celky mohou kdykoliv během roku na sebe navazovat a prolínat se.

Prostřednictvím tématických celků děti získávají poznatky a dovednosti, rozvíjí schopnosti, hodnoty a postoje prostřednictvím těchto kompetencí:

1.  Kompetence k učení

2.  Kompetence k řešení problémů

3.  Kompetence komunikativní

4.  Kompetence sociální a personální

5.  Kompetence činnostní a občanské

Menu

Zasílání námětů a fotografií

ouletonice@volny.cz

18. 3. Eduard

Zítra: Josef
Obec Letonice - Obecní úřad - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz